การอบรม

การอบรม

อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ DIY Sensor Kits หรืออุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย ซึ่งทำงานด้วยหลักการการกระเจิงแสงของเซ็นเซอร์ สามารถติดตั้งเพื่อทำการตรวจวัดในภาคสนามได้ และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถวิเคราะห์ขนาดและนับจำนวนอนุภาคในระดับไมโครเมตร โดยสามารถตรวจวัดฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1, 2.5 และ 10 ไมโครเมตร พร้อมทั้งสามารถตรวจวัดความชื้น และอุณหภูมิได้ และสามารถอ่านผลการตรวจวัดได้จากหน้าจอบนเครื่อง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการประกอบเองได้อย่างง่าย เหมาะกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอย่างง่าย (DIY Sensors Kit)

- แผ่นวงจรพิมพ์ หรือ แผ่นปริ้น (Printed Circuit Board:PCB) ของ AirGradient
- บอร์ด ที่มีอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก (MCU) โดยสามารถใช้งานในการเชื่อมต่อ WiFi ได้ (Wemos D1 Mini)
- จอแสดงผล OLED 64×48 พิกเซล
- เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละออง (Plantower PMS5003)
- ตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (SHT30)
- อุปกรณ์ชาร์จไฟ (รองรับกำลังไฟของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 220V)
- อุปกรณ์สำหรับการบัดกรี
- คู่มือแนะนำการใช้งาน

ทักษะที่จำเป็น

ในการประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย (DIY Sensors Kit) จำเป็นต้องมีการบัดกรีส่วนประกอบบางอย่างเข้าด้วยกัน อาจต้องอาศัยทักษะการบัดกรีเบื้องต้น ซึ่งสามารถเรียนรู้และทำได้ด้วยตนเอง

วิดีโอ

การจัดอบรม

วันที่ 1 : การอบรมเชิงทฤษฎี (ความรู้พื้นฐานและทฤษฎี)

วันที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การประกอบและการกำหนดค่าอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอย่างง่าย (AirGradient Sensors Kit))

วันที่ 3 : การแก้ไขปัญหา การเชื่อมโยงข้อมูล และสรุปกิจกรรม

^