การประกวด

เครื่องมือวัด/ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล

การประยุกต์

โครงการอื่นๆ ที่ร่วมประกวด

ลำดับ มหาวิทยาลัย โครงการ ประเภทโครงการ รายละเอียด
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างฝุ่น ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประเมินและทำนายความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Semtinal-5P ด้วย Machine Learning ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศฝุ่นละออง ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การกระจายมลพิษ PM 2.5 จากแหล่งข้อมูล Google Scholar ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน แอปพลิเคชั่น (โซเชียล การมีส่วนร่วมการรับรู้) รายละเอียด
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าใจมลพิษทางอากาศ แอปพลิเคชั่น (โซเชียล การมีส่วนร่วมการรับรู้) รายละเอียด
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาศาสตร์ตระหนักรู้ PM 2.5 แอปพลิเคชั่น (โซเชียล การมีส่วนร่วมการรับรู้) รายละเอียด
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา White Heart Project พิชิตฝุ่น PM 2.5 แอปพลิเคชั่น (โซเชียล การมีส่วนร่วมการรับรู้) รายละเอียด
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รู้จักเขา รู้จักเรา เรารู้กัน เพื่อลมหายใจของทุกคน แอปพลิเคชั่น (โซเชียล การมีส่วนร่วมการรับรู้) รายละเอียด

สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ


^