เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)

โครงการจัดอบรม American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าใจเทคโนโลยีและเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย สำหรับใช้ตรวจติดตามคุณภาพอากาศ

กลุ่มเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อเมริกันคอร์เนอร์ (American Corner) จำนวน 4 แห่ง ในประเทศไทย

วิธีการดำเนินงาน

อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย (DIY SENSORS KIT)

อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ DIY Sensor Kits หรืออุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย ซึ่งทำงานด้วยหลักการการกระเจิงแสงของเซ็นเซอร์ สามารถติดตั้งเพื่อทำการตรวจวัดในภาคสนามได้ และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถวิเคราะห์ขนาดและนับจำนวนอนุภาคในระดับไมโครเมตร โดยสามารถตรวจวัดฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1, 2.5 และ 10 ไมโครเมตร พร้อมทั้งสามารถตรวจวัดความชื้น และอุณหภูมิได้ และสามารถอ่านผลการตรวจวัดได้จากหน้าจอบนเครื่อง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการประกอบเองได้อย่างง่าย เหมาะกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ผลผลิต

  • นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย เพื่อเรียนรู้ สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศ

ผลลัพธ์

  • นิสิต/นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับปัญหามลพิษอากาศ รวมไปถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ

ผลกระทบ

  • สร้างแนวทางการการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศในชุมชน

^