ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ ACAQLE ณ ศูนย์อเมริกันคอร์นเนอร์ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  • 20 มิ.ย. 2565

สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีแผนดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จำนวน 4 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกและการใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมถึงการอ่านค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และความตระหนักรู้เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ จนนำไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับชุมชน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งที่ 4 ณ American Corner Pattani ห้องสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สถาบันวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

รูปภาพเพิ่มเติม https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/NBbnR2SCbrknt3o