บรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” และผลการประกวดโครงการ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี 2565

  • 21 ก.ค. 2565

บรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” ปี 2565 และผลการประกวดโครงการเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จำนวน 4 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งสิ้น 160 คน

ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สดร. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาต่อยอดและคิดค้นโครงการจากองค์ความรู้ที่ได้รับ และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศในชุมชน โดยกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 

ในการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” ครั้งนี้ มีผลงานผ่านเข้ารอบนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล และแอปพลิเคชั่นหรือการประยุกต์ (โซเชียล/การมีส่วนร่วมการรับรู้)

ผลการประกวด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีดังนี้

#ประเภทโครงการ ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล
รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ "ช้างฝุ่น" โดยนักศึกษาจาก สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

1. นายภาคภูมิ รุจิพรรณ 
2. นายรัตนธร เพ็ชรถม 

รางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการ "การประเมินและทำนายความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Semtinal-5P ด้วย Machine Learning" โดยคณะนิสิตจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่
1. นายสุรศักดิ์ แก้วสมศรี


#ประเภทโครงการ แอปพลิเคชั่นหรือการประยุกต์ (โซเชียล/การมีส่วนร่วมการรับรู้)
รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ "รู้จักเขา รู้จักเรา เรารู้กัน เพื่อลมหายใจของทุกคน" โดยนักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่
1. นายอนัฟ ดามะยะ
2. นายถาวร แสงสุวรรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการ "White Heart Project พิชิตฝุ่น PM 2.5"โดยนักศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่
1. นางสาวอัสม๊ะ แนหะ
2. นางสาวฮาลีมะห์ เจ๊ะแม

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 ในระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ได้รับคัดเลือกค่ะ

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/To6pBCS95SxedQm