การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ชุมชน (LOCAL COMMUNITY)

  • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  • 16 มี.ค. 2565

การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ชุมชนเป็นการนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศไปขยายผล โดยการประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในวงกว้างที่จะนำไปสู่การหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพตนเองจากภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก