เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

อากาศที่เราหายใจ

โครงการจัดอบรม Air Quality Awareness Raising under American-Thai Collaboration (AQAAT) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพื่อทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ อันนำไปสู่กระบวนการแก้ไขและจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยเริ่มจากกระบวนการเรียนรู้จากครูและนักเรียนในโรงเรียนสู่การบูรณาการเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียง

วิธีการดำเนินงาน

เครือข่ายติดตั้ง เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวนจุดติดตั้ง 66 จุด

Greater

Chiang Mai

Greater

Udon Thani

Greater

Bangkok

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

Air Gradient Sensor เป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใช้เซ็นเซอร์หลักการทางแสง (Light scatting) ในการตรวจวัดอนุภาคของฝุ่น ซึ่งผลิตโดย Plantower มีเชื่อมั่นจากการตรวจวัดมากกว่า 90% นอกจากความสามารถในการวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กยังสามารถวัดอุณหภูมิ (ความละเอียดแม่นยำ ±0.3 °C) ความชื้น (ความละเอียดแม่นยำ ±3%RH) และปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) (ความละเอียดแม่นยำ ±0-60,000 ppb) โดยผลการตรวจวัดเชื่อมต่อผ่านระบบสถาปัตยกรรมอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ WiFi เพื่อเก็บข้อมูลผลการตรวจวัดไปยังระบบคลาวด์ ทำให้สามารถแสดงข้อมูลสรุปแบบกราฟิกบน Dashboard อันนำไปสู่ระบบการรายงานและสื่อสารความเสี่ยงสู่สาธารณชน

คุณสมบัติ
- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM1.0 PM2.5 และ PM10
- ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ตรวจวัดปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC)
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบ WiFi เพื่อเก็บข้อมูลผลการตรวจวัดไปยังระบบคลาวด์
- สามารถแสดงข้อมูลสรุปแบบกราฟิกบน Dashboard
- มีการรายงานผลการตรวจวัดออนไลน์บนเว็บไซต์

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ผลผลิต

  • - นักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 แห่ง สามารถตรวจวัดและติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และทราบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ

    - การเชื่อมโยงข้อมูลจากการตรวจวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศในเชิงพื้นที่ (ชุมชน)

ผลลัพธ์

  • - นักเรียน คณาจารย์ และชุมชนเกิดองค์ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้

    - เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ด้านฝุ่นควันและคุณภาพอากาศ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดวิกฤตฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ

ผลกระทบ

  • - แผนหรือแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชนเมื่อเกิดวิกฤตฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ

    - นักเรียนและประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันตนเองได้

^