Phrao Project in school: การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

  • โรงเรียนพร้าววิทยาคม
  • 16 พ.ค. 2565

Phrao Project in School: การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อสื่อสารและรายงานค่าฝุ่นควัน

โครงการภายใต้แนวคิดของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่