ประมวลภาพบรรยากาศความประทับใจกิจกรรมอบรมโครงการ AQAAT ภาคกลาง

  • 7 ก.ค. 2565

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ "Air Quality Awareness Raising under American-Thai Collaboration (AQAAT)" ให้แก่นักเรียนและครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความหนะหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนและครูเข้าใจกระบวนการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ การอ่านค่าและการวิเคราะห์ข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติในการดูแลและป้องกันสุขภาพจากปัญหาฝุ่นควันและขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียง

ในการนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี

2. โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ

3. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

4. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

5. โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

7. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

9. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี

10. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถรับชมและดาวน์โหลดภาพความประทับใจได้ตามลิงค์นี้

https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/WEqg8oLdCbzWczL

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

https://drive.google.com/drive/folders/17YAVrxzyrKI1tLpgxYYf2-lyumIu4A57?usp=sharing