สดร. จับมือ อพวช. ร่วมขยายผลต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้คุณภาพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าฯ

  • 9 ก.ย. 2565

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมขยายผลต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพอากาศ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าฯ กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงขยายผล ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้และเฝ้าระวังด้านคุณภาพอากาศ และเชื่อมโยงสู่แนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในระดับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และผู้ที่สนใจ

  

คณะทำงานจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวตัอนรับ

   

คณะทำงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวภาพรวมและบรรยายโครงการ

ในการนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ อพวช. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมการประกอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย และวางแผนการกิจกรรมเผยแพร่การเรียนรู้ในพื้นที่ อพวช.

  

  

คณะทำงานจาก อพวช. ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติประกอบชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย

นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และวางแผนจัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อมภายในพื้นที่จัดแสดงของ อพวช. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และคาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมทั่วไป

จุดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าฯ (อพวช.)