จุดติดตั้ง

ลำดับ ชื่อจุดติดตั้ง ภูมิภาค จังหวัด
61 รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
62 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ภาคใต้ ยะลา
63 ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. ภาคเหนือ เชียงใหม่
64 องค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภาคกลาง ปทุมธานี
65 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (ลานจอดรถ) ภาคเหนือ เชียงใหม่
66 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ภาคใต้ สงขลา
^